JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

§ 24 - Skyldighet att betala avgifter för allmänna vattentjänster

Här hänvisas till vissa viktigare och principiellt intressanta avgöranden av Va-nämnden och överinstanserna avseende § 24 i 2006 års vattentjänstlag (motsvarar § 9 första stycket i 1970 års va-lag).


"En fastighetsägare skall betala avgifter för en allmän va-anläggning, om fastigheten
1. finns inom va-anläggningens verksamhetsområde, och
2. med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.

Vid bedömning av behovet enligt första stycket 2 skall särskild hänsyn tas till i vilken utsträckning jämförda alternativ tillgodoser intresset av en god hushållning med naturresurser.
Om fastigheten är obebyggd men enligt en detaljplan är avsedd för bebyggelse, skall bedömningen av behovet enligt första stycket 2 göras som om fastigheten vore bebyggd i enlighet med planen. Detta gäller dock inte om det finns särskilda skäl för en annan bedömning."


Fråga om bostadsfastighets behov av avlopp bättre kunde tillgodoses genom en egen anläggning än genom kommunens avloppsnät. Även fråga om preskription.
se Beslut 2009-04-21, BVa 27

Särskilda skäl för att inte debitera anläggningsavgift för en obebyggd fastighet ansågs i visst fall inte föreligga varför fastighetsägarens talan härom lämnades utan bifall.
se Beslut 2010-09-14, BVa 54

Ägaren av en fastighet vars avloppslösning innebar att spillvatten omhändertogs i en vakuumtank och att bad-, dusch och tvättvatten infiltrerades lokalt ansågs vara avgifts-skyldig för den allmänna va-anläggningen. Tillika fråga om ersättning för onyttigbliven enskild anläggning.
se Beslut 2011-11-23, BVa 66

Det är fastighetsägaren som har bevisbördan för att de enskilda lösningarna bättre tillgodoser behovet att ta omhand fastighetens dagvatten än att låta koppla in detta på kommunens dagvattenledning. Va-nämnden fann att utredningen inte visat detta. När det gäller dagvatten gata avses med behov eller nytta inte den individuella fastighetsägarens nytta utan bebyggelseområdets behov i stort av dagvattenavledningen.
se Beslut 2012-03-15, BVa 12, Överklagat Svea hovrätt dom 2012-11-19, M 3455-12

Vid överförbrukning på grund av att vatten oavsiktligt på grund av klarlagt läckage kommit att under en period mycket väsentligt överstiga den för fastigheten normala fann Va-nämnden, att i detta fall med blygsam normalförbrukning och när omständigheterna i övrigt inte föranledde annat, att avgiftsskyldigheten för läckageförlusten skulle nedsättas till hälften. Även fråga om ersättning för onyttigbliven anläggning.
se Beslut 2012-06-20, BVa 43

Fastighetsägare kunde inte retroaktivt påföras brukningsavgifter för kommunalt avlopp. Va-nämnden fann att det som utgångspunkt är huvudmannen för den allmänna anläggningen som har att svara för att avgifter i utställda fakturor är riktiga. Då fastighetsägaren inte heller bort inse på grund av vattenräkningarnas innehåll att räkningarna inte innefattade någon avgift för avloppshanteringen, kunde kommunen inte i efterhand påföra
dem.
se Beslut 2012-08-20, BVa 51

Fråga om betalningsansvar för vattenförbrukning som överstiger normalförbrukningen samt ansvar för att storleken på fastighetens vattenmätare och därmed den fasta avgiften motsvarat fastighetens möjliga vattenförbrukning. Va-nämnden, som inte fann anledning att ifrågasätta vattenmätarens mätvärden, lämnade sökandebolagets ansökan om återbetalning av erlagda avgifter utan bifall.
se Beslut 2012-09-25, BVa 58, Överklagat Svea hovrätt dom 2013-05-16, M 9156-12

Om abonnenten är ett fastighetsbolag som yrkesmässigt bedriver fastighetsförvaltning och som får förutsättas vara väl förtroget med kostnadsbilden för att äga större fastigheter, ställs det högre krav för att god tro ska kunna föreligga om feldebitering skett av kommunen. Även fråga om kommunens avgiftsuttag av lägenhetsavgift stred mot kravet på en skälig och rättvis avgiftsfördelning.
se Beslut 2012-11-31, BVa 75

Risk för att en enskild brunn i framtiden kan få försämrad vattenkvalitet sedan allmän vatten­ledning framdragits och fastigheten anslutits, har inte medfört rätt till nedsatt anläggnings­avgift. Även fråga om avgift för avloppsanslutning och för onyttigbliven avloppsanordning m.m.
se Beslut 2013-01-29, BVa 5

En kommun har ålagts att återbetala anläggningsavgift för fastighets dagvatten efter fördels­prövning.
se Beslut 2013-03-20, BVa 16

När det utan att det krävdes någon mer grundlig granskning av aktuella fakturor framgått att dessa inte slutligt reglerade brukningsavgifterna, har fastighetsägare inte ansetts kunna undgå betalningsskyldighet p.g.a. god tro.
se Beslut 2013-03-20, BVa 18

När det bedömts ha krävts mer av fastighetsägare än granskning av aktuella fakturor för att inse att dessa inte innefattat avgift för dricksvatten, har denne inte ansetts avgiftsskyldig för i efterhand debiterade dricksvattenavgifter.
se Beslut 2013-04-02, BVa 22

När det bedömts ha krävts mer av fastighetsägare än granskning av aktuella fakturor för att inse att dessa inte innefattat avgift för dricksvatten, har denne inte ansetts avgiftsskyldig för i efterhand debiterade dricksvattenavgifter.
se Beslut 2013-05-31, BVa 35

En fastighetsägare har, trots en tämligen avancerad enskild avloppsanordning, inte ansetts ha visat att denna bättre tillgodoser fastighetens avloppsbehov än anslutning till allmän anlägg­ning särskilt med beaktande av intresset av en god hushållning med naturresurser. Motsatt bedömning vad gäller anslutning till dricksvatten.
se Beslut 2013-06-05, BVa 40

Talan mot komplementär i kommanditbolag att solidariskt betala anläggningsavgift har av­visats. – Hovrätten avslog kommunens överklagande.
se Beslut 2013-08-09, BVa 51, Överklagat, Svea hovrätt dom 2014-06-12, M 8005-13

Fråga om preskriptionstid för fordran på brukningsavgift grundad på självavläsning.
se Beslut 2013-08-12, BVa 53

När fastighetsägare förmått visa att egna anordningar för att ta omhand dagvatten är lik­värdiga med kommunens och att de har ekonomisk fördel av att själva ordna omhändertagan­det, har de förklarats för närvarande vara avgiftsbefriade.
se Beslut 2013-11-08, Bva 87

En fastighetsägare ansågs skyldig att betala fasta brukningsavgifter för obebyggda fastigheter inom detaljplan avsedda för bebyggelse då några särskilda skäl för en annan bedömning inte förelåg.
se Beslut 2014-09-23, Bva 80

Fråga om betalningsskyldighet för brukningsavgifter för en tidigare bebyggd fastighet inom område som inte var detaljplanelagt.
se Beslut 2015-04-02, Bva 33
Senast ändrad: 2016-06-01