JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Energimarknadsinspektionens överklaganden avseende övergångsmetoden och kalkylräntan avslås

[2014-11-10] Kammarrätten i Jönköping

Kammarrätten har idag meddelat domar i tre pilotmål. Målen avser Energimarknadsinspektionens (EI) överklaganden av domar från Förvaltningsrätten i Linköping den 11 december 2013 om intäktsramar för elnätsföretag under tillsynsperioden 2012 – 2015. Kammarrätten har avslagit EI:s överklaganden såvitt avser övergångsmetoden och kalkylräntan.

EI har på ett öppet och transparent sätt utarbetat en metod, schablonmetoden, för beräkning av intäktsram. Kammarrätten anser att denna metod uppfyller ellagens krav på skälighetsbedömning. Någon fristående skälighetskontroll får inte göras och kammarrätten godtar därför inte att EI justerar resultatet av beräkningarna genom att använda en s.k. övergångsmetod. Det är därmed uteslutande schablonmetoden som ska användas.

För beräkning av intäktsramen krävs att EI fastställer en kalkylränta. Enligt lagens förarbeten ska detta göras med hjälp av vedertagna ekonomiska metoder. EI har inledningsvis använt sig av den s.k. WACC-metoden och diskuterat alternativa värden på parameterar. Kammarrätten godtar inte att EI numera, utan närmare redovisning av sina beräkningar, uppger sig ha gjort en samlad bedömning utifrån olika underlag och överväganden och därvid fastställt kalkylräntan till 5,2 procent. Efter en beräkning med WACC-metoden har kammarrätten kommit fram till att den reala kalkylränta före skatt som ska användas för beräkning av intäktsram ska vara 6,5 procent.

Övriga i kammarrätten aktuella frågor framgår av respektive dom.

Kammarrättens domar kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.


Bifogade filer:

Målnummer 61-14 Målnummer 101-14 Målnummer 129-14


Senast ändrad: 2014-11-10

För mer information kontakta:

Christer Abrahamsson
036 – 15 68 90

Göran Mattsson
036 – 15 68 17

Johan Nordström
036 – 15 68 30