JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Intäktsramar för naturgasföretag och elnätsföretag

[2017-11-17] Kammarrätten i Jönköping

Kammarrätten har i dag avgjort ett flertal mål som gäller fastställande av intäktsramar för naturgasföretag (naturgasmålen) och elnätsföretag (elmålen). Innebörden av kammarrättens fyra domar i naturgasmålen är att Energimarknadsinspektionen ska räkna om intäktsramarna. I elmålen har kammarrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd, vilket innebär att förvaltningsrättens avgöranden i dessa mål står fast.

Naturgasmålen

Målen handlar bl.a. om hur den riskfria räntan, vid fastställande av kalkylränta enligt den s.k. WACC-metoden, ska beräknas och det är i denna del som kammarrätten har gjort en annan bedömning än förvaltningsrätten. Energimarknadsinspektionen har utgått från prognoser över tioåriga statsobligationer för de fyra år som ingår i tillsynsperioden, medan naturgasföretagen i första hand har hänvisat till den s.k. BNP-metoden.

Vid beräkningen av intäktsramarna för elnätsföretag gällande tillsynsperioden 2012-2015 använde Energimarknadsinspektionen BNP-metoden för att fastställa den riskfria räntan. En metod som sedermera godkändes av kammarrätten i domar meddelade den 10 november 2014. Frågan för kammarrätten i naturgasmålen har därmed varit om Energimarknadsinspektionen har haft fog för att frångå den tidigare tillämpade BNP-metoden.

Kammarrätten har beaktat flera sakkunnigutlåtanden från såväl Energimarknadsinspektionen som naturgasföretagen och har kommit fram till att myndigheten inte har gjort sannolikt att den tidigare tillämpade BNP-metoden inte är en vedertagen ekonomisk metod för att beräkna den riskfria räntan.

- I naturgasmålen har samtliga parter företrätts av kvalificerade ombud och har hänvisat till flera olika sakkunnigutlåtanden när det gäller metoden för beräkning av bl.a. kalkylränta. Det är då naturligt att bevisfrågorna hamnar i förgrunden när kammarrätten ska pröva målen, säger rättens ordförande Peder Liljeqvist.

Elmålen

Kammarrätten har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i något av de överklagade elmålen. Anledningen till det är att kammarrätten har prövat principer och metoder för fastställande av intäktsramar i naturgasmålen. Det finns dessutom förslag på att beräkningen av intäktsramar ska författningsregleras, varvid andra principer kan bli aktuella. Kammarrätten anser därför att det inte är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att målen prövas. Med hänsyn till de beloppsmässiga resultat som blir följden av förvaltningsrättens domar, har kammarrätten inte heller funnit skäl att medge s.k. ändrings- eller granskningsdispens.

Vad händer nu?

Energimarknadsinspektionen ska nu göra nya beräkningar av intäktsramarna för de aktuella tillsynsperioderna. Beräkningarna ska göras med beaktande av förvaltningsrättens eller kammarrättens anvisningar. Kammarrättens samtliga avgöranden kan dock överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.


Bifogade filer:

427-430-16 (naturgasmålen) 7–86-17 (elmålen)


Senast ändrad: 2017-11-17

För mer information kontakta:

Peder Liljeqvist
Kammarrättslagman
036-156818

Målnummer:

427–430-16 (naturgasmålen)

7-86-17 (elmålen)